เงื่อนไขการรับงานสอน

ข้าพเจ้าในฐานะที่จะสมัครเป็นติวเตอร์ได้ยอมรับข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้กรอกเป็นความจริงทุกประการ หากทางสถาบันตรวจสอบและพบภายหลังว่ามีข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางสถาบัน ตัดชื่อออกจากการเป็นติวเตอร์ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

2. ข้าพเจ้าจะชำระค่าประกันงานสอนหลังจากได้รับการคอนเฟิร์มงานจากสถาบัน พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินก่อนได้รับข้อมูลผู้เรียนทุกครั้ง หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ยินดีให้ทางสถาบันยกเลิกการจองงานได้ทันที

3. หลังจากที่ได้รับงานสอนจากทางสถาบันแล้ว ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบและเตรียมงานสอนล่วงหน้า หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานสอนพิเศษที่ข้าพเจ้าเลือก จะแจ้งให้ทางสถาบันทราบโดยทันที

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีความจำเป็นลาสอน หรือไปสอนช้ากว่าเวลานัดหมาย ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากแจ้งในวันที่มีการสอน จนเป็นสาเหตุ/ผลพวง ผู้ปกครองขอยกเลิกงานสอน ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบและไม่มีการคืนค่าประกันงานสอนใดๆทั้งสิ้น

5. ข้อมูลการเงิน ค่าประกันงานสอนระหว่างสถาบันกับผู้สอนถือเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยกับผู้เรียน

6. หากข้าพเจ้ากระทำใดๆ ที่ผิดจรรยาบรรวิชาชีพ อันนำมาซึ่งการเสื่อมเสียชื่อเสียงของทางสถาบัน เช่น ไปสอนไม่ตรงเวลา คิดค่าสอนสูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้โดยสถาบัน หรือนำงานสอนไปให้ผู้อื่น ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางสถาบัน ตัดชื่อออกจากการเป็นติวเตอร์ทันที โดยไม่มีข้อโต้แย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

7. หากข้าพเจ้านำงานสอนไปให้ผู้อื่น และมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้เรียน ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดโดยไม่เกี่ยวข้องกับทางสถาบัน ไม่ว่ากรณีใดๆ

8. กรณีที่ ผู้ปกครองขอเลื่อนการสอนออกไป ให้แจ้งทางสถาบันภายใน 1 วัน เพื่อทำการติดตามเรื่อง และถ้าหากไม่แจ้งเรื่องภายใน 3 วัน แล้วทางผู้ปกครองขอยกเลิก จะถือว่าติวเตอร์ละเลยต่อการรับงาน และจะไม่ได้รับเงินค่าประกันงานคืน

9. กรณีติวเตอร์รับงานสอนไปแล้ว แต่ไปแจ้งกับผู้ปกครองว่าไม่มั่นใจว่าจะสอนได้ ไม่ถนัดด้านนี้ ไม่สะดวกเดินทาง แล้วผู้ปกครองขอยกเลิกเรียน ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบและไม่มีการคืนค่าประกันงานสอนใดๆทั้งสิ้น เนื่องจากติวเตอร์ได้ตกลงรับงานจากสถาบันไปแล้ว หากติวเตอร์ไม่พร้อมเริ่มงานต้องแจ้งกับทางสถาบันก่อน มิฉะนั้นทางสถาบันขออนุญาตไม่คืนเงินและจะให้คนใหม่ไปสอนแทน

10. กรณีติวเตอร์ไม่เริ่มสอน/ เลื่อนการสอน/ ยกเลิกการสอนตั้งแต่ครั้งแรก หรือ ขอเลื่อนเวลาสอนนอกเหนือจากที่งานระบุ/ที่ตกลงกันไว้ จนเป็นสาเหตุ/ผลพวง ผู้ปกครองขอยกเลิกงานสอน ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบและไม่มีการคืนค่าประกันงานสอนใดๆทั้งสิ้น

11. กรณีติวเตอร์รับงานสอนไปแล้ว และเลื่อนสอนหรือไม่เข้าไปสอนตามที่ตกลง จนทำให้ถูกผู้ปกครองยกเลิกการสอน ทางสถาบันจะไม่มีการคืนเงินค่าแนะนำให้กับติวเตอร์

12. หลังจากได้รับช่องทางการติดต่อ ต้องโทรในช่วงเวลาที่สถาบันแจ้งเท่านั้น หากไม่สะดวกโทรช่วงนั้น ให้แจ้งสถาบันก่อน หากไม่โทรตามเวลาที่สถาบันแจ้งไว้ แล้วโดนยกเลิก หรือ ผู้ปกครองไม่ให้เข้าไปสอนแล้ว ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางสถาบันจะไม่คืนค่าประกันงานให้

13. หากติวเตอร์โดนยกเลิกสอน โดยผู้ปกครองแจ้งว่าขอยกเลิกเนื่องจากการสอนของติวเตอร์ กรณีนี้จะไม่ได้รับค่าประกันงานคืน เช่น ไม่เตรียมการสอน ไม่มีเอกสารประกอบการสอน อธิบายไม่เข้าใจ ยังมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอในการสอน เฉลยแบบฝึกหัด/ข้อสอบผิด ไม่มีสัมมาคารวะ ใช้คำพูดที่ไม่สุภาพหรือ ใช้คำพูดอันส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเด็ก

14. สถาบันไม่อนุญาตให้ติวเตอร์เรียกเก็บค่าเรียน/ค่าสอนล่วงหน้าจากนักเรียน หรือ ผู้ปกครอง และ ไม่อนุญาตให้ติวเตอร์เรียกเก็บชำระค่าเรียน/ค่าสอนเป็นรายคอร์สอนุญาตให้รับเงินค่าสอนเป็นรายครั้งหลังสอนเสร็จเท่านั้น

15. กรณีผู้เรียนและติวเตอร์ได้รับการบาดเจ็บจากการเรียนกีฬาต่างๆ ติวเตอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางสถาบัน

16. กรณีที่ข้าพเจ้าพบปัญหาจากงานสอนที่ได้รับ ข้าพเจ้าจะแจ้ง Job ID และปัญหาให้ทางสถาบันทราบโดยทันที ซึ่งทางสถาบันจะคืนค่าประกันงานสอนให้กับติวเตอร์หลังจากที่ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวแล้ว

17. กรณีมีเหตุการณ์หรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อกำหนดดังกล่าว ข้าพเจ้าจะแจ้งให้กับทางสถาบันทราบและยินยอมให้ทางสถาบันเป็นผู้ตัดสินและพิจารณาถึงวิธีการแก้ปัญหาและกระบวนการต่างๆต่อไป

18. ติวเตอร์ที่สมัครสอนเข้ามาในทุกช่องทาง ได้แก่ ลงทะเบียนในเว็บไซต์ ส่งประวัติทาง Line หรือ Page ทางสถาบันถือว่ายอมรับในข้อตกลงทุกข้อที่ระบุไว้


คุณสมบัติของติวเตอร์

1. กำลังหรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และมีความรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อมการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีทัศนคติเชิงบวกที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ๆ วิธีคิดใหม่ๆให้กับผู้เรียน และมีศีลธรรมอันดี ซื่อสัตย์ และมีจิตวิทยาของความเป็นผู้ให้

3. กรณีสมัครติวเตอร์ด้านกีฬาและดนตรี ผู้สมัครต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ความสามารถของสถาบัน

4. กรณีที่ติวเตอร์ยังไม่มีประสบการณ์สอน สามารถขอคำแนะนำจากทางสถาบันเพื่อการเตรียมแนวทาง และเอกสารการสอนได้


กรณีผู้เรียน/ผู้ปกครองยกเลิกงานสอน (อันสาเหตุ/ปัญหา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลง ข้อที่ 4 – 16 ที่กล่าวมาข้างต้น) ทางสถาบันจะมีการช่วยเหลือโดยแบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 รายรับรวมยังไม่ Cover ค่างาน (สถาบันดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง + 50%ของรายได้)

วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับคืนสำหรับกรณีที่ 1

จำนวนเงินที่ติวเตอร์ได้รับคืน = (A – B) + (B / 2)

A คือ ค่างานตามสลิปที่โอนเข้าให้สถาบัน 1,000 บาท

B คือ รายได้จากการสอนทั้งหมด 800 บาท

ดังนั้น ติวเตอร์จะได้รับคืนทั้งหมด 600 บาท


กรณีที่ 2 รายได้รับรวม Cover ค่างานแล้ว แต่ดำเนินการสอน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชม. ทางสถาบันจะปรับลดค่างานให้ 50%

วิธีการคำนวณเงินที่ได้รับคืนสำหรับกรณีที่ 2 คือ ค่างานที่ชำระมา / 2


โดยข้อบังคับคือ ติวเตอร์แจ้งทางสถาบันทันที และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน และต้องส่งเอกสารให้ครบดังนี้

1. รหัสงานที่รับไป

2. สลิปหลักฐานการโอนเงิน

3. ชื่อ และ เบอร์ ติดต่อผู้ปกครอง

4. เลขบัญชีที่ต้องการให้ทางสถาบันโอนคืน


ข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับติวเตอร์สมัครเป็น Staff ของสถาบัน

กรณีงานมีปัญหา และต้องดำเนินการโอนคืนค่างาน ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน โดยอันมีรายละเอียดตามข้างต้น Staff ผู้แนะนำงานนั้นๆให้กับติวเตอร์ ต้องรับผิดชอบร่วมกันกับทางสถาบัน โดยคำนวณเป็น 50% ของจ่ายทั้งหมดที่สถาบันทำการโอนคืนให้ติวเตอร์ท่านนั้น


พ.ร.บ. และประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (เงินประกันหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาท)

2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (เงินประกันหนึ่งแสนบาท)

3. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 กำหนดว่า “ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” “การดูหมิ่นด้วยการโฆษณา” ต้องมีลักษณะของการแพร่หลายหรือเผยแพร่ออกไปยังสาธารณชนหรือการป่าวประกาศ อาจกระทำโดยเอกสารภาพวาด ภาพยนตร์ หรือการกระจายเสียง การดูหมิ่น ด้วยการโฆษณานี้แม้เป็นการกล่าวลับหลังผู้เสียหายก็เป็นความผิดแล้ว เช่น การลงโฆษณาคำดูหมิ่นลงในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

4. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 423 “ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่เสียหายแก่ชื่อเสียง หรือ เกียรติคุณ ของบุคคลอื่น ก็ดี หรือ เป็นที่เสียหาย แก่ทางทำมาหาได้ หรือ ทางเจริญของเขา โดยประการอื่น ก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพื่อความเสียหาย อย่างใดๆ อันเกิดแต่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริง แต่หากควรจะรู้ได้ ผู้ใด ส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่า เป็นความไม่จริง หากว่า ตนเอง หรือ ผู้รับข่าวสารนั้น มีทางได้เสีย โดยชอบ ในการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่า เพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้น หาทำให้ผู้นั้น ต้องรับผิด ใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่”

5. มาตรา 14 (1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้า ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 14 (5) ผู้ใดเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ช่องทางการจองงาน